obrazek loga jednostki
treść strony

Od 1 stycznia 2024 r. ponownie będzie można składać wnioski o jednorazowe świadczenie w formie dodatku osłonowego. 

Przepisy ustawy z 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła (które wejdą w życie 31 grudnia 2023 r.), dają możliwość ubiegania się w 2024 r. przez osoby spełniające kryterium dochodowe o wypłatę dodatku osłonowego na pokrycie kosztów energii, paliw gazowych i podstawowego koszyka produktów spożywczych.

Klauzula Informacyjna

dotyczącA danych osobowych przetwarzanych
na potrzeby realizacji dodatku osłonowego

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, tzw. „RODO” informujemy, że:

Administratorem danych jest:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu:

  • adres korespondencyjny ul. Kuracyjna 1, Hel 84-150 
  • nr telefonu (58) 677-72-75
  • adres e-mail: kontakt@mopshel.pl

 

Inspektor danych osobowych:

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo kontaktować się
z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy:
iod@gohel.pl

Cel przetwarzania:

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja rozpatrzenia wniosku o przyznanie dodatku osłonowego, ustalenia jego wysokości i wypłacenia w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Podstawa przetwarzania:

Pani/Pana dane przetwarzamy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w związku z ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

Odbiorcy danych:

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora.

Okres przechowywania:

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadań i obowiązków, w tym obowiązku archiwizacyjnego licząc 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono realizację dodatku.

Prawa osób:

Ma Pani/Pan prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl

Informacja o wymogu podania danych

Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy prawa.

 

 

 

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie dokumentu Agata Osiewała 2024-01-22 10:24:18
Ostatnia aktualizacja Agata Osiewała 2024-01-23 08:30:16