obrazek loga jednostki
treść strony

Dodatek osłonowy jest świadczeniem pieniężnym, które ma na celu zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, a także uchronić ich przed ubóstwem energetycznym.

WAŻNE

W 2024 roku dodatek osłonowy przysługuje na okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego można złożyć najpóźniej do 30 kwietnia 2024 r.

Wnioski złożone po 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

 

KOMU PRZYSŁUGUJE DODATEK OSŁONOWY

Zgodnie z ustawą o dodatku osłonowym świadczenie przysługuje:

            - osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie  przekracza kwoty 2100 zł,

            - osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

Dochód będzie ustalany na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Dodatek osłonowy przysługuje osobom, które mają miejsce zamieszkania i przebywają na terytorium Polski.

UWAGA !

Osoba, która ubiega się o dodatek osłonowy, a nie posiada polskiego obywatelstwa, powinna przedstawić dokumenty potwierdzające, że:

1) jest obywatelem

            - jednego z państw Unii Europejskiej

            - jednego z państw Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym

            - Konfederacji Szwajcarskiej i posiada prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce;

2) jest członkiem rodziny (w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin) obywatela

            - jednego z państw Unii Europejskiej

            - jednego z państw Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym

            - Konfederacji Szwajcarskiej i posiada prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce

3) jest cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania i przebywającym w Polsce na podstawie:

            * zezwolenia na pobyt stały;

            * zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;

            * zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z następującymi okolicznościami:

            - jest członkiem rodziny uchodźcy i przybywa do Polski lub przebywa w Polsce w celu połączenia się z rodziną (art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy o cudzoziemcach);

            - jest członkiem rodziny osoby, której udzielono ochrony uzupełniającej i przybywa do Polski lub przebywa w Polsce w celu połączenia się z rodziną ( art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy
o cudzoziemcach);

            - posiada zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej  udzielonego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej przy równoczesnym spełnieniu dodatkowych przesłanek (art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy o cudzoziemcach);

            - uzyskał status uchodźcy (art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej);

            - uzyskał ochronę uzupełniającą (art. 3 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 13 czerwca 2003r.
o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)

            - zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany – w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego;

 

GOSPODARSTWO DOMOWE TWORZĄ:

            - gospodarstwo domowe jednoosobowe - osoba samotnie zamieszkująca i gospodarująca;

            - gospodarstwo domowe wieloosobowe – osoba, która wnioskuje o przyznanie dodatku osłonowego oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

 

ILE WYNOSI DODATEK OSŁONOWY

Dodatek osłonowy wynosi:

228,80/286,00 zł * dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

343,20/429,00 zł* dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

486,20/607,75 zł* dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

657,80/822,25 zł* dla gospodarstwa domowego składającego się z 6 i więcej osób;

* Kwota dodatku jest uzależniona od źródła ogrzewania. Wyższe świadczenie mogą otrzymać osoby, które używają do ogrzewania węgla lub paliwa węglopochodnego. Warunkiem jest jednak zgłoszenie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

 

UWAGA !

Dodatek osłonowy możemy przyznać również, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym i 1500 zł w gospodarstwie wieloosobowym. Wypłacimy wtedy różnicę między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód („złotówka za złotówkę”).

Dla wniosków złożonych od dnia 1 stycznia 2024 do 30 kwietnia 2024 roku podstawą obliczania kryterium dochodowego jest rok 2022.

Świadczenie nie przysługuje, gdy jego wysokość jest niższa niż 20 zł.

 

JAK POWIADOMIMY O PRZYZNANIU DODATKU

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji.

Jeżeli we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego podasz adres poczty elektronicznej (do czego gorąco zachęcamy), prześlemy informację o przyznaniu dodatku osłonowego na ten adres.

Jeżeli nie podasz adresu poczty elektronicznej, będziesz mógł odebrać  informację o przyznaniu dodatku osłonowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Helu, przy ul. Kuracyjnej 1,
84-150 Hel. 

Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do dodatku osłonowego oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wymagają wydania decyzji.

 

JAK BĘDZIE WYPŁACANY DODATEK

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. Będzie on wypłacany jednorazowo do końca czerwca 2024 r.

 

GDZIE MOŻNA ZŁOŻYĆ WNIOSEK

 

Wniosek można złożyć:

            - na piśmie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Helu, ul. Kuracyjna 1;

            - za pomocą środków komunikacji elektronicznej – musisz go wtedy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub skorzystać z profilu zaufanego.

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK O DODATEK OSLONOWY PRZEZ e-PUAP

Wniosek o dodatek osłonowy oraz druk RODO można pobrać z naszej strony MOPS Hel

W ePuap:

Należy wejść w katalog spraw, po prawej stronie w okienku „sprawy ogólne” wybrać „pisma do urzędu”. Otworzą się „sprawy ogólne” w dolnej części kliknąć „pokaż więcej”, w lewej kolumnie wybrać „pismo ogólne do podmiotu publicznego”, następnie kliknąć załatw sprawę. Kolejnym krokiem jest wpisanie adresata tj. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu (trzeba wpisać cały adres).

W miejscu „rodzaj pisma” wybrać  „wniosek”, poniżej w „tytuł pisma” wpisać dodatek osłonowy, poniżej w „treść pisma” proszę wpisać np. ”proszę o przyznanie dodatku osłonowego”. Poniżej proszę podać wszystkie wymagane dane.

Proszę pamiętać, że przez epuap należy składać wnioski tylko w swoim imieniu (nie za inne osoby). Wypełniony wniosek z danymi dodać jako załącznik np. word, pdf,  (czytelnie proszę wpisać adres e-mile, numer konta). Podpisujemy profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie dokumentu Agata Osiewała 2024-01-22 10:20:47
Ostatnia aktualizacja Agata Osiewała 2024-01-22 10:23:23