obrazek loga jednostki
treść strony

Deklaracja dostępności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznejw Helu.

Data publikacji strony internetowej: 2020-04-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-04-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo, zazwyczaj są to dokumenty dostarczone przez podmioty trzecie, w postaci dokumentu papierowego lub nie-edytowalnego pliku.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-09-20. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agata Osiewała, a.osiewala@mopshel.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58 6777 266. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/jak-mozna-zwrocic-sie-do-rpo

Dostępność architektoniczna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu ma swoją siedzibę w budynku Urzędu Miasta Helu. Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Żeglarskiej. Do wejścia  prowadzą schody oraz podjazd dla wózków. Biura Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu znajdują się na parterze ( biuro 04) oraz na 2 piętrze ( biuro 202, biuro 203). Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z tłumacza migowego. Plan miasta, na którym zaznaczony jest budynek Urzędu Miasta można pobrać na stronie: mapa.gohel.pl

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie dokumentu Agata Osiewała 2020-04-03 12:25:58
Ostatnia aktualizacja Agata Osiewała 2021-09-20 12:33:53
Autor dokumentu Irena Lenc 2020-04-01