obrazek loga jednostki
treść strony

 

Hel, 02.08.2022 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ TALONÓW DLA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W HELU

 

Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019 r., Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami ). Wartość zamówienia nie przekracza określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, wyrażonej w złotych, kwoty 130 000,00 PLN. Zamówienie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego w celu zachowania zasady konkurencyjności.

 

Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu ul. Wiejska 50.

Charakter umowy: umowa współpracy z podmiotem prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą. 

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja w placówkach handlowych na terenie Gminy Miejskiej Hel, talonów które wydawane będą Klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu w ramach pomocy w naturze, przez co rozumie się bezgotówkowe wydawanie artykułów spożywczych i chemii gospodarczej osobom posiadającym talony wystawione przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu.

Ilość wydawanych do realizacji talonów jest uzależniona od ilości wniosków złożonych przez klientów MOPS w Helu, uprawnionych do otrzymania tej formy pomocy, dlatego niemożliwe jest dokładne określenie liczby talonów do zrealizowania.

Termin realizacji świadczenia: Rok 2022.

Kryterium wyboru oferty: cena.

Warunki wykonania usługi

1. Usługa powinna być zorganizowana w taki sposób aby zapewnić wymianę talonów wydanych przez MOPS w Helu na artykuły spożywcze oraz chemię gospodarczą, które wybierze klient MOPS. Artykuły będą wydawane na podstawie talonów wydanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu, który będzie charakteryzował się:

 • Talon jest imienny – posiada imię i nazwisko klienta pomocy społecznej,
 • Talon jest weryfikowalny – posiada nr dowodu osobistego, dzięki czemu przy realizacji talonu możliwa jest weryfikacja osoby, która realizuje świadczenie z MOPS,
 • Posiada numer kolejny – talon opatrzony jest numerem porządkowym,
 • Jest opatrzony pieczątką firmową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Helu oraz pieczęciami i podpisami Kierownika, Zastępcy lub Głównego księgowego,
 • Talon nie posiada określonych wartości nominalnych – wartość poszczególnego talonu określana jest przez pracownika socjalnego w porozumieniu z klientem MOPS. Wartość talonu określa kwotę, jaką klient może zrealizować w ramach jednego talonu. Kwota wpisana jest liczbowo oraz słownie,
 • Posiada określony termin realizacji – termin określa ważność talonu i ustalany jest indywidualnie dla każdego klienta MOPS, uwzględniając specyfikę sytuacji,
 • Posiada oznaczenie wykonawcy usługi – dopisek na talonie „do realizacji
  w sklepach ………..(oznaczenie wykonawcy)” .

  2. Wykonawca jest zobowiązany wydać posiadaczowi talonów artykuły spożywcze i towarowe z wyłączeniem napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych
  3. Wykonawca nie może wymieniać talonów na równowartość w gotówce.
  4. Talony należy zrealizować w całości, reszta nie będzie wydawana.
  5. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będzie na podstawie faktury bądź rachunku, przedstawionej przez Wykonawcę z rzeczywistej ilości zrealizowanych talonów, raz w miesiącu.
  6. Płatność będzie dokonywana przelewem na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od daty przedłożenia dokumentu księgowego Zamawiającemu.
  7. Wykonawca nie może przekazać powyższego zadania do realizacji innemu podmiotowi.
  8. Realizacja talonów musi odbywać się w placówce na terenie Gminy Miejskiej Hel.
  9.W razie wątpliwości co do autentyczności talonu Wykonawca ma obowiązek zażądać od klienta okazania decyzji administracyjnej przyznającej zasiłek w formie talonu, gdyż zrealizowane przez Wykonawcę przerobione lub podrobione talony nie będą przez Zamawiającego uznawane za podstawę do regulowania zobowiązań finansowych.
  10. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do odstąpienia od płatności za talony zrealizowane niezgodnie z umową, a w szczególności:
 • w przypadku stwierdzenia wymiany talonów na gotówkę przez pracowników Wykonawcy,
 • w przypadku wydania na podstawie talonów napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych.
  11. W przypadku rażącego naruszenia warunków umowy przez Wykonawcę, w szczególności określonych w punkcie 10, Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia.
  12. Z Wykonawcą zostanie podpisana umowa współpracy. W/w umowa będzie określała zasady współpracy między Zamawiającym a Wykonawcą. Treści umowy, które warunkują przepisy prawa nie podlegają negocjacjom, zaś szczegóły administracyjno-organizacyjne realizacji zadania możliwe są do uzgodnienia przez obie strony umowy.

Wymagania związane z wykonaniem

 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 2. W związku z koniecznością zapewnienia ochrony danych osobowych z Wykonawcą zostanie podpisana Umowa powierzenia danych osobowych.

Oferty należy składać do dnia 17.08.2022 r., do godziny 13 00 (decyduje data wpływu) e-mailowo oraz pocztą na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu

ul. Wiejska 50

84-150 Hel

e-mail: kontakt@mopshel.pl

Osoba do kontaktu: Irena Lenc, tel. 58 6777-254;

Termin otwarcia oferty: 18.08.2022 r., godz.1200

Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie Ofertowe
na realizację talonów dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu”.

Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.

Załącznik:

 1. Formularz –załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego .
 2. Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego.

               

 

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 załącznik nr 1 do zap.ofertowego.doc doc 35 KB Agata Osiewała 2022-08-02 12:08:26 158
2 załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.doc doc 50 KB Agata Osiewała 2022-08-02 12:08:26 145

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie dokumentu Agata Osiewała 2022-08-02 11:56:19
Ostatnia aktualizacja Agata Osiewała 2022-08-02 12:12:48
Autor dokumentu Irena Lenc 2022-08-02