logo jednostki
treść strony

Hel, dn. 01.02.2021 r.

 

OGŁOSZENIE KIEROWNIKA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W HELU O NABORZE NA STANOWISKO POMOCNICZE: PRACOWNIK SOCJALNY.

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu ogłasza nabór na stanowisko: pracownik socjalny.
Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony.

Wymogi dotyczące objęcia stanowiska pracownika socjalnego:

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
wykształcenie zgodne z art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 1876 ze zm.) tj. pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

 • posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
 • ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;
 • do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie;
 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw obywatelskich;
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sąd za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. stan zdrowia pozwalający na utrudnienie na danym stanowisku;
 5. znajomość zagadnień realizowanych na danym stanowisku m.in. ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o osobom uprawnionym do alimentów;
 6. znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych;
  2. WYMAGANIA DODATKOWE:
 • umiejętność współpracy w zespole;
 • wysoka kultura osobista;
 • odpowiedzialność;
 • asertywność;
 • rzetelność, systematyczność;
 • umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym, odporność
  na stres;
 • wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny;
 • samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy, kreatywność;
 • umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną;
 • nieposzlakowana opinia;
 • preferowane doświadczenie zawodowe na stanowisku pracownika socjalnego.

Zakres wykonywanych na stanowisku pracownika socjalnego:

Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:

1) praca socjalna;

2)dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;

3) udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;

4) pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe
i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;

5) udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;

6) pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;

7) współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;

8) inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;

9) współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.

Przy wykonywaniu zadań pracownik socjalny jest obowiązany:

1) kierować się zasadami etyki zawodowej;

2) kierować się zasadą dobra osób i rodzin, którym służy, poszanowania ich godności i prawa tych osób do samostanowienia;

3) przeciwdziałać praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę lub grupę;

4)udzielać osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy;

5) zachować w tajemnicy informacje uzyskane w toku czynności zawodowych, także po ustaniu zatrudnienia, chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny;

6) podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach i samokształcenie.

Warunki pracy:

 1. zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy-1 etat;
 2. umowa o pracę na określony;
 3. praca biurowa w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu oraz w środowisku w miejscu zamieszkania klientów na terenie Gminy Miejskiej Hel;
 4. przewidywany termin zawarcia umowy o pracę-od zaraz.

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w załączeniu);
 • list motywacyjny;
 • cv;
 • kserokopie świadectw pracy;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku pracy;
 • oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ściganie z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby rekrutacji danych osobowych zgodnie 
  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie kompletu dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko: pracownik socjalny" w terminie do 16.02.2021 r.  w Biurze Obsługi Interesantów w Urzędzie Miasta Helu od 7:30 do 15:30 lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty  na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu, ul. Wiejska 50, 84-150 Hel.

Kierownik  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu  zastrzega sobie prawo  zaproszenia do rozmowy tylko wybranych kandydatów.

 

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu

Irena Lenc

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 kwestionariusz osobowy.pdf pdf 413.7 KB Agata Osiewała 2021-02-02 07:10:58 38

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie dokumentu Agata Osiewała 2021-02-02 07:08:10
Ostatnia aktualizacja Agata Osiewała 2021-02-02 07:11:43