obrazek loga jednostki
treść strony

                                                                                                                    Hel, dnia 10.12.2020  r.

                                                                                                             

ZAPYTANIE OFERTOWE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu, działając na podstawie art.4 pkt 8  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych
( Dz.U. z 2019 r., poz.1843 ze zm.) zaprasza do składania ofert na:

 1. Przedmiot zamówienia:  przygotowanie,  dostarczenie i wydanie 10 posiłków dziennie dla dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Helu oraz 15 posiłków dziennie dla osób dorosłych wymagających pomocy. Razem  do 25 posiłków  dziennie z możliwością zwiększenia lub zmniejszenia ilości posiłków w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego.
  Zamawiający nie ponosi konsekwencji za zmniejszenie ilości posiłków.
  Liczba dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych może być weryfikowana z 3 dniowym wyprzedzeniem.
  Dożywianie dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych odbywać się będzie od poniedziałku do piątku  w okresie: od 04.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
  Wykonawca przygotowywać będzie posiłek składający się z zupy, drugiego dania i kompotu.                                                                                        
  Wykonawca będzie podawał tygodniowy jadłospis wraz z jego kalorycznością do wiadomości kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu.
  Posiłki muszą być sporządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego ze świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy ważności.
  Obiady dostarczane będą w godzinach 1225-1500.
  Wykonawca będzie przygotowywał, dostarczał  i wydawał posiłki zachowując wymogi sanitarno-epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz poniesie odpowiedzialność za ich przestrzeganie.
  Harmonogram dostarczania posiłków Wykonawca ustali z kierownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu.
  Obiady przygotowywane będą w ilościach określonych przez Zleceniodawcę.
  W przypadku wcześniej nieprzewidzianym Zleceniodawca może zgłosić zamówienie na obiady, najpóźniej trzy dni przed terminem ich wydawania. Należna kwota za zamówione obiady płatna będzie z dołu do 10 dnia każdego miesiąca na podstawie wydanych kart obiadowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu wg schematu: „ osoby wymagające tej formy pomocy (odcinek karty obiadowej) x cena obiadu”.
 2. Termin realizacji zamówienia: od 04.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
 3. Miejsce i termin złożenia oferty: 28.12.2020 r., godz. 13:00, e-mailowo na adres: kontakt@mopshel.pl lub drogą pocztową na adres:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu
  ul. Wiejska 50
  84-150 Hel
 4. Termin oceny ofert: 29.12.2020 godz.13:00;
 5. Warunki płatności: przelew w terminie 7 dni od otrzymania faktury;
 6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami/dostawcami: Irena Lenc
  tel. 58 6777 254; Agata Osiewała tel. 58 6777 266.
 7. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej,w języku polskim. Kopertę z ofertą, e-maila opisać dodatkowo:  przygotowanie 
  ,dostarczenie i wydawanie 10 posiłków dziennie dla dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Helu oraz 15 posiłków dziennie dla osób dorosłych wymagających pomocy.  Razem  do 25 posiłków  dziennie.
 8. Dostawa na koszt wykonawcy.

 

Kierownik MOPS w Helu

Irena Lenc

ZAŁĄCZNIK:

 

   ........................................

pieczęć zamawiającego                                                                  

Hel, dnia……………….  r.                        

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Przedmiot zamówienia:  przygotowanie,  dostarczenie i wydanie 10 posiłków dziennie dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Helu oraz 15 posiłków dziennie dla osób dorosłych wymagających pomocy.  Razem  do 25 posiłków  dziennie.

2. Termin realizacji zamówienia: od 04.01.2021 r.-31.12.2021 r.

3. Okres gwarancji: x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  x x x  x  x x

4. Miejsce i termin złożenia oferty: 28.12.2020 r., godz. 13:00, e-mailowo na adres: kontakt@mopshel.pl lub drogą pocztową na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu, ul. Wiejska 50,84-150 Hel;

5. Termin oceny ofert: 29.12.2020 roku, godz.1300 ;

6. Warunki płatności: Przelew na rachunek bankowy;

7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Irena Lenc; Agata Osiewała.

8. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej,w języku polskim. Kopertę z ofertą, e-maila opisać dodatkowo:  przygotowanie,  dostarczenie i wydawanie 10 posiłków dziennie dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Helu oraz 15 posiłków dziennie dla osób dorosłych wymagających pomocy.  Razem  do 25 posiłków  dziennie.

Wypełnia wykonawca/dostawca

9. Treść oferty:

……………………………………………………………………………………………..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

10. Nazwa wykonawcy .....................................................................................................................

11. Adres wykonawcy .......................................................................................................................

12. NIP ………....................................................................................................................................

13. Regon...........................................................................................................................................

14. Nr rachunku bankowego   ………………………………………………………………………..........................

15. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

 1. Cenę netto za jedną godzinę  ………..zł słownie złotych…………………..……………… Podatek VAT............................................... zł słownie złotych …………………………………….
 2. Cenę brutto za jedną godzinę ……..  zł   słownie złotych ….……………………..

16. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia, terminem jego wykonania i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń.

17. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w niniejszym zapytaniu cenowym.

                                                                                   ……………………………………….....

                                                                                Pieczęć i podpis osoby upoważnionej  (Wykonawcy)

Uwaga do adresata: po wypełnieniu punktów 9 do 17 oraz podpisaniu, zapytanie przesłać nadawcy

 

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 załącznik do zapytania ofertowego 2021 II POSIŁEK.doc doc 38 KB Agata Osiewała 2020-12-10 16:31:50 418

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie dokumentu Agata Osiewała 2020-12-10 16:20:32
Ostatnia aktualizacja Agata Osiewała 2020-12-10 16:31:59
Autor dokumentu Irena Lenc 2020-12-10