obrazek loga jednostki
treść strony

                                                                                                                    Hel, dnia 21.11.2020  r.

                                                                                                             

ZAPYTANIE OFERTOWE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu, działając na podstawie art.4 pkt 8  ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2019 r., poz.1843 ze zm.) zaprasza do składania ofert na:

Przedmiot zamówienia:  przygotowanie i dostarczenie 10 posiłków dziennie dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Helu oraz 15 posiłków dziennie dla osób dorosłych wymagających pomocy. Razem  do 35 posiłków  dziennie z możliwością zwiększenia lub zmniejszenia ilości posiłków w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego.

Zamawiający nie ponosi konsekwencji za zmniejszenie ilości posiłków.

Liczba dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych może być weryfikowana z 3 dniowym wyprzedzeniem.

Dożywianie dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych odbywać się będzie od poniedziałku do piątku  w okresie: od 04.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Wykonawca przygotowywać będzie posiłek składający się z zupy, drugiego dania i kompotu.                                                                               

Wykonawca będzie podawał tygodniowy jadłospis wraz z jego kalorycznością do wiadomości kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu.

Posiłki muszą być sporządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego ze świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy ważności.

Obiady dostarczane będą w godzinach 1225-1500.

Wykonawca będzie przygotowywał i dostarczał posiłki zachowując wymogi sanitarno-epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz poniesie odpowiedzialność za ich przestrzeganie.

Harmonogram dostarczania posiłków Wykonawca ustali z kierownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu.

Obiady przygotowywane będą w ilościach określonych przez Zleceniodawcę.W przypadku wcześniej nieprzewidzianym Zleceniodawca może zgłosić zamówienie na obiady, najpóźniej trzy dni przed terminem ich wydawania. Należna kwota za zamówione obiady płatna będzie z dołu do 10 dnia każdego miesiąca na podstawie wydanych kart obiadowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu wg schematu: „ osoby wymagające tej formy pomocy (odcinek karty obiadowej) x cena obiadu”.

Termin realizacji zamówienia: od 04.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Miejsce i termin złożenia oferty: 07.12.2020 r., godz. 13:00, e-mailowo na adres: kontakt@mopshel.pl lub drogą pocztową na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu

ul. Wiejska 50

84-150 Hel

Termin oceny ofert: 08.12.2020 godz.13:00;

Warunki płatności: przelew w terminie 7 dni od otrzymania faktury;

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami/dostawcami: Irena Lenc tel. 58 6777 254;

Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. Kopertę z ofertą, e-maila opisać dodatkowo: Zapytanie ofertowe na przygotowanie  i dostarczenie 10 posiłków dziennie dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Helu oraz 15 posiłków dziennie dla osób dorosłych wymagających pomocy.  Razem  do 35 posiłków  dziennie.

Dostawa na koszt wykonawcy.

Kierownik MOPS w Helu

Irena Lenc

 

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie dokumentu Agata Osiewała 2020-11-21 15:08:50
Ostatnia aktualizacja Agata Osiewała 2020-12-08 15:17:47