obrazek loga jednostki
treść strony

logotypy projektu

Celem projektu jest kompleksowe wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zmierzające do zwiększenia ich zatrudnienia.  Projekt jest realizowany w partnerstwie z Powiatem Puckim/Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz ośrodkami pomocy społecznej z terenu powiatu puckiego (GOPS w Pucku, OPS we Władysławowie, MOPS w Helu, GOPS w Krokowej, GOPS w Kosakowie). Projekt jest skierowany do 120 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu powiatu puckiego (w tym 18 osób z niepełnosprawnościami).

Zaplanowane działania:

Poradnictwo psychologiczne, warsztaty psychologiczno-społeczne, poradnictwo specjalistyczne, wsparcie pracownika socjalnego, indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym , pośrednictwo pracy, kursy i szkolenia zawodowe, staże zawodowe, opieka nad dziećmi, zajęcia dodatkowe, zajęcia usprawniająco-rehabilitacyjne, wsparcie socjalizująco-integracyjne.

Dofinansowanie projektu: 1.529.184,00 PLN.


Realizacja Projektu „Aktywny Powiat Pucki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pomiędzy Powiatem Puckim, Lokalną Grupą Działania Małe Morze w Pucku oraz Gminą Miejską Hel, którą reprezentuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu jako jeden z partnerów w/w projektu.

Głównym celem projektu jest kompleksowe wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu puckiego, zmierzające do zwiększenia ich zatrudnienia.

Cele szczegółowe obejmują:

 • podniesienie/nabycie nowych kwalifikacji zawodowych przez osoby (kobiety i mężczyźni) bierne zawodowo lub bezrobotne (III profil), w tym też osoby niepełnosprawne;

 • podjęcie zatrudnienia lub założenie własnej działalności oraz poszukiwanie pracy przez Uczestników/Uczestniczki projektu po jego zakończeniu;

 • wzrost kompetencji psychospołecznych i prozawodowych osób biernych zawodowo lub bezrobotnych (III profil), w tym też osób niepełnosprawnych;

 • podniesienie kompetencji Uczestników/Uczestniczek projektu poprzez udział w szkoleniu z podstaw obsługi komputera oraz z podstaw przedsiębiorstwa;

 • zdobycie przez Uczestników/Uczestniczki projektu praktycznych umiejętności wykonywania zawodu poprzez udział w stażach zawodowych.

  Wsparcie merytoryczne dla Uczestnika/Uczestniczki w ramach Projektu obejmuje:

 • opracowanie ścieżki reintegracji dla uczestnika;

 • udział w Programie Aktywizacja i Integracja: Moduł Integracja (warsztaty dot.: komunikacji, motywacji, kompetencji społecznych, autoprezentacji, udział w Grupie Wsparcia dla osób bezrobotnych), Moduł Aktywizacja (prace społecznie użyteczne). Instrument przewidziany tylko dla osób bezrobotnych, zakwalifikowanych do III profilu pomocy;

 • opracowanie Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego;

 • uczestnictwo w zajęciach realizowanych przez CIS – kompleksowa usługa aktywnej integracji, obejmująca integrację społeczną, w tym: indywidualne poradnictwo psychologiczne, porady prawne i obywatelskie, warsztaty psychologiczno – społeczne oraz aktywizację zawodową, w tym: udział w doradztwie zawodowym, w szkoleniach, w kursie zawodowym oraz stażu u pracodawcy przez okres 3 miesięcy, oraz pośrednictwo pracy;

 • działania integracyjno – edukacyjne dla uczestników i ich otoczenia;

 • uzupełnienie wykształcenia – edukacja dla dorosłych w zależności od potrzeb Uczestników/Uczestniczek;

 • pracę socjalną;

 • wsparcie towarzyszące dla dzieci i młodzieży;

 • wsparcie towarzyszące dla osób z niepełnosprawnościami.

W ramach Projektu zaplanowano realizację następujących form wsparcia:

 • indywidualne konsultacje z psychologiem (spotkania średnio po 5 godzin na uczestnika) mające na celu eliminację barier, poznanie mocnych i słabych stron, wzrost samooceny, poprawę umiejętności rozwiązywania problemów oraz budowanie zaradności życiowej;

 • grupowe warsztaty psychologiczno – społeczne (3 spotkania po 5 godzin) mające na celu wzrost wiary w siebie i swoje umiejętności, wyposażenie uczestników

 • w podstawowe umiejętności społeczne niezbędne przy zespołowym wykonywaniu zadań;

 • poradnictwo prawne i obywatelskie (średnio 2 godziny na uczestnika) – porady dotyczące kwestii majątkowych, mieszkaniowych, prawa rodzinnego, prawa pracy i innych kwestii prawnych i/lub obywatelskich (np. urzędowych), z którymi nie radzą sobie uczestnicy;

 • wsparcie socjalne pracowników socjalnych w Ośrodkach Pomocy Społecznej lub Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, stały dostęp do pracowników socjalnych dla osób zależnych i całych rodzin potrzebujących wsparcia;

 • możliwość sfinansowania edukacji formalnej na poziomie podstawowym, gimnazjalnym lub wyższym;

 • indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym (spotkania średnio po 5 godzin na uczestnika);

 • wsparcie Pośrednika Pracy, rejestracja ofert pracy, opieka nad stażystami w trakcie stażu;

 • prace społecznie – użyteczne (o ile dotyczy);

 • szkolenia z „Obsługi komputera” – zajęcia grupowe (25 godzin na grupę);

 • szkolenia „Podstawy przedsiębiorczości i sposoby aktywnego poszukiwania pracy” – zajęcia grupowe (25 godzin na grupę);

 • kursy zawodowe – przeciętnie 100 godzin szkolenia dostosowanego do możliwości uczestników oraz potrzeb rynku pracy;

 • wsparcie towarzyszące dla dzieci i młodzieży – zapewnienie opieki osobom zależnym, w tym opieki w przedszkolach i żłobkach, zorganizowanie zajęć dodatkowych;

 • wsparcie towarzyszące dla osób niepełnosprawnych dostosowane do potrzeb uczestników, zajęcia usprawniająco – rehabilitacyjne (średnio 20 godzin na osobę);

 • płatne staże zawodowe – 3 miesiące;

 • zwrot kosztów dojazdu (zgodnie z Regulaminem zwrotu kosztów dojazdu).

Kto może zostać uczestnikiem?

 • osoby w wieku aktywności zawodowej,

 • bezrobotne zarejestrowane w PUP lub bierne zawodowo,

 • korzystające ze świadczeń pomocy społecznej (w tym osoby długotrwale korzystające), kwalifikujące się do uzyskania pomocy społecznej, w tym osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie powiatu puckiego, spełniające warunki z art. 1 ust. 2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym, w szczególności:

 • osoby bezdomne realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności

 • osoby uzależnione od alkoholu,

 • osoby uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających,

 • osoby chore psychicznie,

 • osoby długotrwale bezrobotne,

 • osoby zwolnione z zakładu karnego, mające trudności w integracji ze środowiskiem,

 • uchodźcy realizujący indywidualny program integracji,

 • osoby niepełnosprawne.

Zapisy osób chętnych do udziału w projekcie oraz dodatkowe informacje można uzyskać w tutejszym Ośrodku.

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 logotypt aktywny powiat pucki.jpg jpg 22.4 KB Agata Osiewała 2020-12-01 14:21:47 392

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie dokumentu Agata Osiewała 2020-11-17 09:23:41
Ostatnia aktualizacja Agata Osiewała 2020-12-01 15:42:35