obrazek loga jednostki
treść strony

Powiat Pucki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku realizuje wraz z Partnerami (LGD Małe Morze ,MOPS-y i GOPS-y z powiatu puckiego) od 1 grudnia 2015r. projekt konkursowy Aktywny Powiat Pucki . Projekt ukierunkowany jest na zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, poprzez poprawę dostępu do usług rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno- zawodowej, profilaktyka wykluczenia społecznego przy wykorzystaniu środowiskowych form aktywizacji społecznej skierowana przede wszystkim do dzieci i młodzieży, wyłącznie jako wsparcie towarzyszące.

Projekt skierowany jest do 275 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powiatu puckiego. Celem projektu jest kompleksowe wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zmierzające do zwiększenia ich zatrudnienia.

Cele szczegółowe:

  • Uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez uczestników projektu,
  • Podjęcie zatrudnienia lub założenie własnej działalności przez uczestników projektu,
  • Poszukiwanie pracy przez uczestników po jego zakończeniu.

Działania zaplanowane do realizacji:

  • poradnictwo psychologiczne, warsztaty psychologiczno-społeczne,
  • poradnictwo prawne i obywatelskie,
  • wsparcie pracownika socjalnego
  • kontynuacja nauki dorosłych osób wykluczonych społecznie
  • indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym,
  • pośrednictwo pracy, staże zawodowe, prace społecznie użyteczne, kursy i szkolenia zawodowe, opiekę dla dzieci, zajęcia dodatkowe w tym dla dzieci i młodzieży, zajęcia usprawniające -rehabilitacyjne.

 

Projekt Aktywny Powiat Pucki jest realizowany od 1 grudnia 2015 do 31 października 2018r.

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego wyniesie 3 429 852 zł.

 

Informacji o projekcie „Aktywny Powiat Pucki” udziela :

Kierownik Zespołu ds. osób niepełnosprawnych Krystyna Piontke

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Mestwina 32

84-100 Puck

tel. 58 6733574

 

 

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie dokumentu Agata Osiewała 2020-04-05 13:05:06
Ostatnia aktualizacja Agata Osiewała 2020-04-05 13:06:19