obrazek loga jednostki
treść strony

Hel, 26.05.2023 r.

OGŁOSZENIE KIEROWNIKA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W HELU O NABORZE NA STANOWISKO POMOCNICZE:

PRACOWNIK SOCJALNY.

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu ogłasza nabór na stanowisko: pracownik socjalny.

Wymogi dotyczące objęcia stanowiska pracownika socjalnego:

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

Wykształcenie zgodne z art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. 2023 poz. 901) tj. pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia
co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

1) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

2) ukończyła studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej;

3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

a) pedagogika,

b) pedagogika specjalna,

c) politologia,

d) polityka społeczna,

e) psychologia,

f) socjologia,

g) nauki o rodzinie;

4) ukończyła studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa w pkt 3;

5) obywatelstwo polskie;

6) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw obywatelskich;

7) brak skazania prawomocnym wyrokiem sąd za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;

9) znajomość zagadnień realizowanych na danym stanowisku m.in. ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o osobom uprawnionym do alimentów;

10) znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych;

2. WYMAGANIA DODATKOWE:

 • umiejętność współpracy w zespole;
 • wysoka kultura osobista;
 • odpowiedzialność;
 • asertywność;
 • rzetelność, systematyczność;
 • umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym, odporność na stres;
 • wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny;
 • samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy, kreatywność;
 • umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną;
 • nieposzlakowana opinia;
 • preferowane doświadczenie zawodowe na stanowisku pracownika socjalnego.

ZAKRES WYKONYWANYCH NA STANOWISKU PRACOWNIKA SOCJALNEGO:

Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:

1) praca socjalna;

1a) przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych;

2) dokonywanie analizy, diagnozy i oceny zjawisk indywidualnych i społecznych, a także formułowanie opinii w zakresie zapotrzebowania na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;

3) udzielanie informacji, wskazówek, porad i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, rodzinom, grupom i społecznościom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną ich trudnej sytuacji lub zaspokajać niezbędne potrzeby życiowe;

4) pomoc w uzyskaniu dla osób lub rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej specjalistycznego poradnictwa, terapii lub innych form pomocy w zakresie możliwości rozwiązywania problemów przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe;

5) udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;

6) pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;

7) współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania problemów oraz skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie konsekwencji ubóstwa;

8) inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;

9) współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia;

10) inicjowanie lub współuczestniczenie w działaniach profilaktycznych nakierowanych na zapobieganie lub łagodzenie problemów społecznych.

Przy wykonywaniu zadań pracownik socjalny jest obowiązany:

1) kierować się zasadami etyki zawodowej;

2) kierować się zasadą dobra osób i rodzin, którym służy, poszanowania ich godności i prawa tych osób do samostanowienia;

3) przeciwdziałać praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę, grupę lub społeczność;

4) udzielać osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy;

5) zachować w tajemnicy informacje uzyskane w toku czynności zawodowych, także po ustaniu zatrudnienia, chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny;

6) podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach i samokształcenie.

WARUNKI PRACY:

 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy-1 etat;
 • umowa o pracę na okres próbny z możliwością przedłużenia;
 • praca biurowa w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu oraz w środowisku w miejscu zamieszkania klientów na terenie Gminy Miejskiej Hel;
 • przewidywany termin zawarcia umowy o pracę-od zaraz.

WYMAGANE DOKUMENTY APLIKACYJNE:

 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w załączeniu);
 • list motywacyjny;
 • cv;
 • kserokopie świadectw pracy;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku pracy;
 • oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby rekrutacji danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, opatrzonej  imieniem, nazwiskiem, adresem oraz dopiskiem „Nabór na stanowisko pracownik socjalny”  do dnia 13.06.2023 r. w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu od 7:30 do 15:30 lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu, ul. Kuracyjna 1, 84-150 Hel.                                               

Dokumenty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Otrzymanych dokumentów nie odsyłamy. Kierownik  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu  zastrzega sobie prawo  zaproszenia do rozmowy tylko wybranych kandydatów.

 

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu

                                                                                                                                                                                          Irena Lenc

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 kwestionariusz_osobowy-2.pdf pdf 413.7 KB Agata Osiewała 2023-05-26 09:26:21 124

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie dokumentu Agata Osiewała 2023-05-26 09:22:21
Ostatnia aktualizacja Agata Osiewała 2023-05-26 09:26:48
Autor dokumentu Irena Lenc 2023-05-26