obrazek loga jednostki
treść strony

Ogłoszenie o naborze  z dnia 16 maja 2023 r.

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu ogłasza konkurs na stanowisko:

Aspirant pracy socjalnej

Pracownik zatrudniony będzie na podstawie umowy na okres próbny  z możliwością przedłużenia,  w wymiarze 1/1 etatu od zaraz

 

1. Wymagania niezbędne (konieczne do  podjęcia pracy na w/w stanowisku):

a) wykształcenie wyższe licencjackie na kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczne, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

b) znajomość ustawy o pomocy społecznej,

c) znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,

d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

e) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

f) nieposzlakowana opinia,

g) umiejętności organizacyjne, skrupulatność i rzetelność w prowadzeniu dokumentacji,  

h) znajomość obsługi komputera.

2. Wymagania dodatkowe:

a) umiejętność nawiązywania kontaktów oraz pracy w zespole,

b) umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych,

c) znajomość programu komputerowego POMOST,

d) preferowane doświadczenie zawodowe w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,

e) rzetelność,

f) dobra organizacja pracy,

g) umiejętność samodzielnej pracy,

h) samodyscyplina,

i) terminowość,

j) łatwość w przyswajaniu wiedzy,

k) kierowanie się zasadami etyki zawodowej,

l) poszanowanie godności i prawa osób do samostanowienia,

m) komunikatywność,

n) profesjonalizm w obsłudze klienta pomocy społecznej.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a) praca socjalna,

b) dokonywanie analizy, diagnozy i oceny zjawisk indywidualnych i społecznych,
a także formułowanie opinii w zakresie zapotrzebowania na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;

c) udzielanie informacji, wskazówek, porad i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, rodzinom, grupom i społecznościom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną ich trudnej sytuacji lub zaspokajać niezbędne potrzeby życiowe,

d) pomoc w uzyskaniu dla osób lub rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej specjalistycznego poradnictwa, terapii lub innych form pomocy w zakresie możliwości rozwiązywania problemów przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe,

e) pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,

f) współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania problemów oraz skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie konsekwencji ubóstwa,

g) współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia,

h) inicjowanie lub współuczestniczenie w działaniach profilaktycznych nakierowanych na zapobieganie lub łagodzenie problemów społecznych,

i) prowadzenie ewidencji i rejestru prowadzonych spraw,

j) udzielanie świadczeniobiorcom korzystającym z pomocy na podstawie ustawy o pomocy społecznej informacji o formach pomocy,

k) gromadzenie stosownej dokumentacji na podstawie ustawy o pomocy społecznej,

l) inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin,

m) współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia,

n) współpraca  z instytucjami państwowymi i samorządowymi.   

4. Warunki pracy na stanowisku:

 • praca biurowa w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu oraz w środowisku w miejscu zamieszkania klientów na terenie Gminy Miejskiej Hel,
 • w  pomieszczeniach biurowych na I piętrze, z wykorzystaniem sprzętu biurowego jak: komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka,  w godzinach od 7.30 do 15.30

Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na okres próbny z możliwością przedłużenia;    
 • dodatek za wysługę lat od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy;
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. ,,trzynastka” ;
 • udział w szkoleniach/kursach;
 • możliwość otrzymania dofinansowania na podjęcie studiów;
 • pakiet socjalny, w tym między innymi: dofinansowanie do wypoczynku, możliwość skorzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.

5. Wymagane dokumenty:

a) CV oraz list motywacyjny,

b) wypełniony kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy,  

c) kserokopie świadectw szkolnych, dyplomów - potwierdzających kwalifikacje zawodowe,

d) oświadczenie o niekaralności,

e) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

f) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby rekrutacji danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).


Dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie.

Miejsce składania dokumentów: sekretariat Miejskiego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu  przy ul. Kuracyjnej 1 w Helu lub  za pośrednictwem poczty na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 84-150 Hel, ul. Kuracyjna 1.

Termin składania dokumentów: 31.05.2023 r. (decyduje data wpływu) do godz. 15.30.

 • koperty powinny być opatrzone napisem: nabór na stanowisko: „Aspirant pracy socjalnej w MOPS w Helu”, adresem Ośrodka oraz adresem kandydata.
 • brak któregokolwiek dokumentu aplikacyjnego, wskazanego w ogłoszeniu o naborze jako dokument niezbędny, może spowodować uznanie kandydatury za nie spełniającą wymagań formalnych i jej odrzucenie.
 • dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.  
 • Po zakończonym procesie rekrutacji dokumenty kandydatów będą możliwe do odebrania w MOPS przez okres trzech miesięcy, po tym okresie nastąpi ich zniszczenie.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu  58 6777 279

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu

                                                                                                                                                                                          Irena Lenc

 

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 kwestionariusz_osobowy-1.pdf pdf 413.7 KB Agata Osiewała 2023-05-16 10:14:55 85
2 ASPIRANT PRACY SOCJALNEJ.pdf pdf 1.4 MB Agata Osiewała 2023-05-16 10:33:15 90

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie dokumentu Agata Osiewała 2023-05-16 10:02:59
Ostatnia aktualizacja Agata Osiewała 2023-05-18 08:09:06
Autor dokumentu Irena Lenc 2023-05-16