obrazek loga jednostki
treść strony

OBOWIĄZEK  informacyjny

dotyczący danych osobowych przetwarzanych
na potrzeby realizacji dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źrodeł ciepła

Administrator danych,
czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim sposobem, jest :

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu:

  • adres korespondencyjny ul. Wiejskiej 50, Hel 84-150 
  • nr telefonu (58) 677-72-54
  • adres e-mail: kontakt@mopshel.pl

Inspektor danych osobowych:

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo kontaktować się
z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy:
iod@gohel.pl

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja rozpatrzenia wniosku o przyznanie, wypłacenie oraz wysokość dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła, zwanego „dodatkiem dla gospodarstw domowych” w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Podstawa przetwarzania

Pani/Pana dane przetwarzamy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b i lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

w związku z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora.

Okres przechowywania

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadań i obowiązków, w tym obowiązku archiwizacyjnego licząc 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono realizację dodatku.

Prawa osób:

Ma Pani/Pan prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail:
kancelaria@uodo.gov.pl

Informacja o wymogu podania danych

Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy prawa.

 

 

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie dokumentu Agata Osiewała 2022-10-04 08:58:49
Ostatnia aktualizacja Agata Osiewała 2022-10-04 09:05:11