obrazek loga jednostki
treść strony

Hel, 25.02.2022  r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH
DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

 

Do niemniejszego postępowania nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129). Wartość zamówienia nie przekracza określonej w art. 2 ust 1 pkt.1 tej ustawy, wyrażonej w złotych, kwoty 130 000,00 PLN. Zamówienie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego w celu zachowania zasady konkurencyjności. 

 

Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu ul. Wiejska 50.

Charakter umowy: umowa o świadczenie usług/umowa zlecenie, tygodniowo w godzinach do uzgodnienia indywidualnie z opiekunami dziecka w zależności od potrzeb.  

Przedmiot zamówienia: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

Termin realizacji świadczenia: Rok 2022. 

Miejsce wykonywanej pracy: w miejscu zamieszkania podopiecznego oraz w innych miejscach niezbędnych do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi; przez 5 dni w tygodniu (w wymiarze 20 godzin miesięcznie).

Zamawiający zastrzega sobie, iż w trakcie trwania realizacji zamówienia liczba godzin świadczenia usługi może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu. 

Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów związanych z dojazdami oferenta ani ewentualnymi przejazdami podczas świadczenia wyżej wymienionych specjalistycznych usług opiekuńczych.
Do czasu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych wlicza się wyłącznie czas wykonywania czynności, nie wlicza się natomiast w szczególności czasu dojazdu oferenta do osoby, w stosunku do której świadczone są specjalistyczne usługi opiekuńcze, ani jego powrotu do miejsca zamieszkania. 

Kryterium wyboru oferty: cena.

Osoby wykonujące SUO powinny spełniać wymogi zgodne z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych
(Dz. U. z 2006 r., Nr 134, poz. 943).

 

Ogólny zakres wykonywanych czynności: 

Terapia pedagogiczna, w tym: uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, zwłaszcza kształtowanie umiejętności zaspakajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych.

 

Niezbędne wymagania:

1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

2. Wykazać się, co najmniej półrocznym stażem w jednej z następujących placówek:

 • szpitalu psychiatrycznym;

 • jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

 • ośrodku terapeutyczno- edukacyjno-wychowawczym;

 • zakładzie rehabilitacji;

 • placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci
  z zaburzeniami  rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;

 • innej jednostce niż wymienione wyżej świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze
  dla osób z zaburzeniami psychicznym;  

3. posiadać udokumentowane przeszkolenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności 

    społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług.
Informacje dodatkowe:

 • otwarcie oferty cenowej nie ma charakteru publicznego,

 • po wybraniu najkorzystniejszej oferty zamawiający skontaktuje się wyłącznie
  z wybranym  Oferentem,

 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru Oferenta bez podania przyczyny.

Oferta powinna zawierać:

 1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV);

 2. Kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia, kwalifikacji i doświadczenia;

 3. Kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy;

 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby rekrutacji danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO);

 5. Oświadczenie o stanie zdrowia, w tym zdrowia psychicznego;

 6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

 

Oferta cenowa za wykonanie jednej godziny usługi.

Oferty należy składać do dnia 14.03.2022 r., do godziny 13 00 (decyduje data wpływu) e-mailowo oraz pocztą na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu

ul. Wiejska 50

84-150 Hel

e-mail: kontakt@mopshel.pl

Osoba do kontaktu: Irena Lenc, tel. 58 6777-254; Agata Osiewała, tel.58 6777-266

Termin otwarcia oferty: 15.03.2022 r., godz.1300

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie Ofertowe na świadczenie Specjalistycznych Usług Opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.

Załącznik:

 1. Formularz –ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

 

 

 

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 zal_do_zapytania_ofertowego_SUO_2022_III_goloszenie (1).doc doc 35 KB Agata Osiewała 2022-02-25 16:06:46 310

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie dokumentu Agata Osiewała 2022-02-25 16:01:33
Ostatnia aktualizacja Agata Osiewała 2022-02-25 16:06:49
Autor dokumentu Irena Lenc 2022-02-25