obrazek loga jednostki
treść strony

obowiązek informacyjny w związku z przyznaniem Karty DUŻEj RODZINY

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przyjmuję do wiadomości, że:

 

Administrator danych:

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim sposobem, jest Burmistrz Helu, ul. Wiejska 50; email: kontakt@mopshel.pl oraz minister właściwy do spraw rodziny

 

Inspektor ochrony danych:

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, ma mają Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@gohel.pl

 

Cel przetwarzania:

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania Karty Dużej Rodziny.

 

Podstawa przetwarzania:

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny; Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

 

Odbiorcy danych:

Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa (np. MOPS w Helu). Są nimi również podmioty, które świadczą nam usługi (np. serwis oprogramowania, w którym przetwarzamy Państwa dane).

 

Okres przechowywania:

Państwa dane osobowe przetwarzane przez okres 1 roku od dnia utraty prawa do korzystania
z Karty, z wyjątkiem informacji dotyczących osób, którym Karta nie została przyznana, które przetwarza się przez okres 1 roku od dnia, w którym decyzja odmawiająca prawa do Karty stała się ostateczna
.

 

Prawa osób:

Mają Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

 

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie dokumentu Agata Osiewała 2021-09-20 13:03:18
Ostatnia aktualizacja Agata Osiewała 2023-06-20 08:40:10
Autor dokumentu Alicja Piechowska