obrazek loga jednostki
treść strony

OBOWIĄZEK  informacyjny

dotyczący danych osobowych przetwarzanych na potrzeby obsługi

świadczenia wychowawczego

 

Administrator danych:

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu,
i jakim sposobem, jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu:

  • adres korespondencyjny ul. Wiejskiej 50, Hel 84-150 
  • nr telefonu (58) 677-72-54
  • adres e-mail: kontakt@mopshel.pl

 

Inspektor danych osobowych:

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo kontaktować się
z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@gohel.pl

 

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych  jest ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego 500+ oraz jego realizacja w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

 

Podstawa przetwarzania

Pani/Pana dane przetwarzamy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w związku z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,  ustawy z dnia 26 kwietnia 2019 r.
o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw; Rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

 

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora.

 

Okres przechowywania

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadań i obowiązków, w tym obowiązku archiwizacyjnego licząc 10 lat od miesiąca następującego po zakończeniu realizacji świadczenia.

 

Prawa osób:

Ma Pani/Pan prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne przyznania świadczenia.

 

 

 

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie dokumentu Agata Osiewała 2021-09-20 13:01:04
Ostatnia aktualizacja Agata Osiewała 2021-09-20 13:11:11
Autor dokumentu Alicja Piechowska