logo jednostki
treść strony

ZARZĄDZENIE NR 11/2020

KIEROWNIKA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W HELU

z dnia 07 grudnia 2020 r.

 

w sprawie: wyznaczenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu.

 

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 713, 1378) oraz art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
(t.j. Dz.  U.  z 2020 r. poz. 1320),

zarządzam, co następuje:

§1.

Dla pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Helu ustalam 24 grudnia 2020 r. (czwartek) dniem wolnym od pracy za święto 26 grudnia 2020 r. przypadające w dzień wolny od pracy (sobota).

§ 2.

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Helu.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam zastępcy kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu 

Irena Lenc

 

 

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie dokumentu Agata Osiewała 2020-12-07 13:07:43
Ostatnia aktualizacja Agata Osiewała 2020-12-07 13:09:59