obrazek loga jednostki
treść strony

Hel, 21.04.2020 r.

OGŁOSZENIE KIEROWNIKA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W HELU  O NABORZE NA STANOWISKO POMOCNICZE ASYSTENTA RODZINY.

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu  ogłasza nabór na stanowisko pomocnicze Asystenta rodziny w systemie zadaniowego czasu pracy tj. 4 godziny na dobę i przeciętnie 20 h tygodniowo.

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U z 2019 r., poz. 1111 ze zm.) asystentem rodziny może być osoba, która:

1) posiada:

a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

b)wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy
z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

c) wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,

2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,

3) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania pożądane:

 • znajomość regulacji prawnych z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych,
 • wysoka kultura osobista,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres,
 • odpowiedzialność,
 •  asertywność,
 • rzetelność, systematyczność,
 • znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
 • umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym, odporność na stres
 • wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
 • znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami
  i instytucjami,
 • samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy, kreatywność,
 • umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
 • nieposzlakowana opinia.

Stosownie do treści art. 15 cytowanej ustawy do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny

i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art. 11 ust. 1,

2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy

 z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,

3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,

4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,

5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,

6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,

7) wspieranie aktywności społecznej rodzin,

8) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej,

10)motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,

11) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,

12) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,

13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,

13a)realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet

w ciąży i rodzin „Za życiem” ,

14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,

15)dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1,

16) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,

17) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach,

18)współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka

 i rodziny,

19) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390 oraz z 2019 r. poz. 730), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

Informacje dodatkowe:

 • asystent rodziny, wykonując czynności w ramach swoich obowiązków, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych,
 • praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona,
 • asystent rodziny nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę,
 • asystent rodziny jest obowiązany do systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji
  w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną, w szczególności przez udział w szkoleniach oraz samokształcenie,
 • asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę,
 • liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę, jest uzależniona od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekroczyć 15.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny - podpisane odręcznie;
 • kopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
 • dokument potwierdzający obywatelstwo polskie - do wglądu,
 • pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • pisemne oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności,
 • oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,
 • oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby rekrutacji danych osobowych zgodnie

 z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Osoby zainteresowane proszę o dostarczenie kompletu dokumentów w zamkniętej kopercie  dopiskiem „Asystent rodziny" w terminie do 05 maja 2020 r.  do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu, pok. Nr 202 w godzinach urzędowania tj. od 7:30 do 15:30  za pośrednictwem tradycyjnej poczty  na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu, ul. Wiejska 50, 84-150 Hel lub mailowo na adres: i.lenc@mopshel.pl. Kierownik  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu  zastrzega sobie prawo  zaproszenia do rozmowy tylko wybranych kandydatów.

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu

Irena Lenc

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 ogłoszenie asystent 21.04.2020.doc doc 66 KB Agata Osiewała 2020-04-21 10:33:55 501
2 ogłoszenie kierownika 21.04.2020.pdf pdf 1.1 MB Agata Osiewała 2020-04-21 10:33:56 556

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie dokumentu Agata Osiewała 2020-04-21 10:33:01
Ostatnia aktualizacja Agata Osiewała 2020-04-21 10:34:49
Autor dokumentu Irena Lenc 2020-04-21