obrazek loga jednostki
treść strony

Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim sposobem, jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu, 84-150 Hel, ul. Wiejska 50, którego dane kontaktowe są następujące:

  • telefon: 58 67-77-275, 58 67-77-276, 58 67-77-274
  • fax: 58 67-77-277
  • pisząc na adres: 84-150 Hel, ul. Kuracyjna 1
  • adres e-mail: kontakt@mopshel.pl
  • Facebook https://www.facebook.com/ Mopshel/
  • strona BIP: http://bip.mopshel.pl/

Inspektor ochrony danych

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych panią Alicją Piechowską  na adres mailowy: iod@gohel.pl

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe nie są przez nas udostępniane innym podmiotom, poza sytuacjami uzasadnionymi prawnie na żądanie określonych organów oraz gdy nasze zadania realizują podmioty, które świadczą nam usługi (np. serwis oprogramowania, w którym przechowujemy Państwa dane).

Prawa osób

Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt lub w przypadku nie dysponowania środkami do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu elektronicznego potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP przez e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl ).

Ponadto, w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie:

  • zgody macie Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie oraz żądania usunięcia danych. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy,
  • realizacji zadania publicznego zgodnie z ar. 6 ust. 1 lit. e RODO prawo do sprzeciwu.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, aby urząd mógł zrealizować zadanie. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.


OSOBY KORZYSTAJĄCE ZE ŚWIADCZEŃ (nie dotyczy Uczestników Projektów z UE)

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania danych osobowych jest przyznawanie i udzielania świadczeń oraz realizacja innych zadań z  pomocy społecznej oraz ochrony zdrowia psychicznego, realizacji zadań z zakresu wychowania
w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, z zakresu przeciwdziałania narkomanii,  realizacja zadań
w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,  realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, realizacja zadań w zakresie pomocy osobom uprawnionym do alimentów,  realizacja zadań
z zakresu wsparcia kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem", realizacja zadań z zakresu pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci, z zakresu zasiłków dla opiekunów, realizacja zadań związanych ze świadczeniem ,,Dobry start”, realizacja zadań z zakresu systemu oświaty (pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Hel), realizacja zadań z zakresu dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych, realizacja zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, realizacja zadań z zakresu zatrudnienia socjalnego, realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (m.in. udzielenie osobie dotkniętej przemocą w rodzinie udziela się bezpłatnej pomocy, w szczególności w formie poradnictwa, psychologicznego, socjalnego i rodzinnego), realizacja zadań z zakresu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, realizacja z zakresu prac społecznie użytecznych oraz realizacja Programu Aktywizacja i Integracja, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zadań z zakresu zatrudnienia socjalnego, realizacja obowiązków wynikających z Kodeksu karnego oraz Kodeksu postępowania karnego oraz  Kodeksu postępowania cywilnego.

Podstawa przetwarzania danych

Podstawą przetwarzania są przepisy prawa, w tym w szczególności: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej, Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,  Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, Ustawa z dnia 7 września 2007 r.
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin
,,Za życiem", Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Ustawa z dnia 25 luty 1964 r. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe przechowuje się zgodnie z instrukcją kancelaryjną tut. Ośrodka zatwierdzoną przez Archiwum Państwowe z uwzględnieniem szczegółowych regulacji, w tym przede wszystkim:

Dane osobowe z zakresu pomocy społecznej: dane osobowe dotyczące osób, którym przyznano świadczenia pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, zasiłku dla opiekunów, z zakresu ustawy ,,Za życiem”, z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów, przechowuje się 10 lat. Dane osobowe z zakresu dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych przechowuje się 5 lat. Dane osobowe osób, którym świadczenia nie zostały przyznane przechowuje się 1 rok.


OSOBY PROWADZĄCE KORESPONDENCJĘ

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest wymiana korespondencji, udzielanie odpowiedzi na pytania, w tym za pomocą poczty elektronicznej i/lub drogą telefoniczną.

Podstawa przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie zgody wyrażonej poprzez dobrowolne podanie danych osobowych w przesłanej do nas korespondencji.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat zakończenia korespondencji lub do wycofania się ze zgody.


OSOBY SKŁADAJĄCE SKARGI LUB WNIOSKI

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest przeprowadzenie postępowania w celu realizacji skargi lub wniosku.

Podstawa przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 25 lat kalendarzowych od dnia zakończenia korespondencji lub do wycofania się ze zgody


OSOBY ODBYWAJĄCE PRAKTYKĘ

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest odbycie praktyki studenckiej.

Podstawa przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym oraz, w przypadku dobrowolnego podania innych danych, niż wynikające z przepisów prawa, zgoda.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane 5 lat zgodnie z wewnętrznymi przepisami dotyczącymi przechowywania dokumentów (instrukcją kancelaryjną tut. Ośrodka).


OSOBY ODBYWAJĄCE STAŻ

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest odbycie stażu zawodowego lub przygotowania zawodowego.

Podstawa przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzamy na Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz, w przypadku dobrowolnego podania innych danych, niż wynikające z przepisów prawa, zgoda.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez w tym przechowywane przez 5 lat zgodnie z wewnętrznymi przepisami dotyczącymi przechowywania dokumentów (instrukcją kancelaryjną tut. Ośrodka).


OSOBY ODBYWAJĄCE WOLONTARIAT

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest świadczenie pracy na zasadach wolontariatu.

Podstawa przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie jest Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz, w przypadku dobrowolnego podania innych danych, niż wynikające z przepisów prawa oraz zgody.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez 5 lat zgodnie z wewnętrznymi przepisami dotyczącymi przechowywania dokumentów (instrukcją kancelaryjną tut. Ośrodka).


KANDYDACI DO PRACY

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest rekrutacja na wolne stanowiska pracy.

Podstawa przetwarzania danych

Złożenie aplikacji drogą mailową traktowane jest jako wyraźne działanie potwierdzające, że kandydat do pracy przyzwala na przetwarzanie dotyczących jego danych osobowych, podanych przez niego dobrowolnie i nie wynikających z przepisy prawa. .

Podstawą przetwarzania są przepisy prawa, w tym w szczególności: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych, Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO, a także zgoda, o której mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone  . Dokumentacja kandydata, który zostanie zatrudniony, zostanie dołączona do akt osobowych.


PRACOWNICY

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy.

Podstawa przetwarzania danych

Podstawą przetwarzania są przepisy prawa, w tym w szczególności: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych, Ustawa z dnia 13 maja 2016 r.
o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej, Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku
o podatku od osób fizycznych, Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych, Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. poz. 1071), Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO, a także zgoda, o której mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe pracowników będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia zakończenia stosunku pracy, chyba że przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej. W przypadku wyrażenia zgody do dnia jej wycofania, lecz nie dłużej niż przez okres przechowywania akt osobowych.


ZELECNIOBIORCY / PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O DZIEŁO/ZLECENIA

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania jest realizacja umowy zawartej z administratorem, realizacja obowiązków i praw wiążących się z zawartą umową oraz w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Podstawa przetwarzania danych

Podstawą przetwarzania jest zawarcie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a po jej zakończeniu przez 10 lat , licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie dokumentu Agata Osiewała 2020-04-16 10:39:14
Ostatnia aktualizacja Agata Osiewała 2023-06-20 08:41:33
Autor dokumentu Alicja Piechowska